Regulamin

REGULAMIN SKLEPU HOUSE & CO.

 

1. Postanowienia ogólne

§1.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów poprzez Internet, za pośrednictwem strony www.houseandco.pl

§1.2. Właścicielem sklepu internetowego House & Co. jest firma GMM Deco Mariusz Pepliński Aleja Brzozowa 11, 89-600 Chojnice, NIP 5551092213, REGON 524842070.

§1.3. Ceny produktów umieszczonych w sklepie internetowym House & Co. i dostępnych w sprzedaży są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2. Zamówienia

§2.1. Zamówień można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej sklepu pod adresem https://houseandco.pl/ przez 7 dni w tygodniu, całodobowo.

§2.2. Zarejestrowani użytkownicy mogą w dowolnym momencie śledzić swoje zamówienie, składać kolejne, śledzić paczkę i mieć wgląd do złożonych wcześniej zamówień.

§2.3. Moment złożenia zamówienia w sklepie https://houseandco.pl/ przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem.

§2.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

§2.5. Akceptowane przez sklep House & Co. formy płatności to przelew natychmiastowy oraz przedpłata na konto realizowana w formie przelewu tradycyjnego (bankowego online lub w oddziale czy też w Urzędzie Pocztowym). Na przelew tradycyjny sklep oczekuje 4 dni robocze po złożeniu zamówienia, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane, chyba, że Kupujący powiadomił Sklep o późniejszym terminie wykonania przelewu.

§2.6. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą mailową informację o jego zarejestrowaniu i przyjęciu do realizacji (jeżeli zamówienie zostało opłacone przez przelew natychmiastowy) przez sklep.

§2.7. Firma zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach np. gdy na stronie w opisie wkradł się błąd dotyczący pojemności lub ceny.

3. Realizacja zamówień i płatności

§3.1. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest dostępność towaru na magazynie.

§3.2. W przypadku braku towaru, klient zostaje poinformowany przez Sklep o braku dostępności. Wówczas może podjąć decyzję co do dalszych losów zamówienia – czy chce otrzymać pozostałą jego część, składającą się z produktów dostępnych, czy anulować całość zamówienia. W przypadku chęci realizacji pozostałych pozycji na liście i dokonanej przedpłacie na konto, kwota za brakujący produkt zwracana jest Klientowi, a reszta zamówienia normalnie realizowana

§3.3. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

§3.4. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny na przygotowanie paczki oraz czas dostawy do Klienta przez firmę spedycyjną. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy przewoźnika. 

§3.5. Dane do przelewu (przedpłaty na konto): 

GMM Deco Mariusz Pepliński

Aleja Brzozowa 11

89-600 Chojnice

72 1160 2202 0000 0005 6132 5122 - Bank Millenium

W polu TYTUŁEM proszę wpisać: numer zamówienia.

§3.6. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na konto, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sklepu. 

§3.7.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

4. Dostawa

§4.1. Zamówienia nadawane są maksymalnie do 3 dni od otrzymania zapłaty za zamówienie.

§4.2. Produkty i zamówienia wysyłane są na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia (tj. adresie dostawy) – jeżeli adres wysyłki niż adres Kupującego zarejestrowany na jego koncie, wysyłka następuje pod adres z formularza zamówienia.

§4.3.Kupując bezpośrednio w sklepie lub poprzez aukcje (klient) automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego

§4.4 Art. 545 §2 kc W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, ze w czasie przewozu nastąpił ubytek, lub uszkodzenie rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§4.4 Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1)
szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
 
2)
zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 
3)
ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 
4)
szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§4.6. . Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przesyłkę należy dokładnie obejrzeć i otworzyć w obecności kuriera, szczególnie jeżeli paczka zawiera szkło, ceramikę lub inne delikatne przedmioty. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń na zewnątrz lub wewnątrz przesyłki, kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym. Musi się na nim znaleźć dokładny opis sposobu zapakowania przesyłki wraz z wyszczególnieniem WSZYSTKICH części opakowania i opisem WSZYSTKICH zabezpieczeń towaru.

5.Zwroty I reklamacje

§5.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez konsumentów bez podania przyczyny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwroty nie dotyczą Klientów, którzy pobrali fakturę na firmę). Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem. W terminie 14 dni od daty otrzymania towaru należy złożyć stosowne oświadczenia na piśmie o chęci odstąpienia od umowy, a następnie odesłać towar w ciągu 14 dni. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.. 

§5.2. W przypadku chęci zwrotu towaru przez  Konsumenta, klient winien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, pod adresem mailowym sklep@houseandco.pl

§5.3. W przypadku zwrotu towaru konieczne jest, aby towar zwracany był nieużywany.

§5.4 Koszt przesyłki zwrotnej do sklepu ponosi Klient. Forma dostawy dowolna. 

§5.6 Odsyłany towar powinien być także dobrze zabezpieczony (najlepiej odesłany w oryginalnych zabezpieczeniach – folia bąbelkowa, pianka) by uniknąć jego uszkodzenia w transporcie zwrotnym. Zwroty produktów, które dotrą źle zabezpieczone i w efekcie uszkodzone, również nie będą akceptowane. Zwrot  środków następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej przez sklep.

§5.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. pkt  9.

§5.8. Produkty zabezpieczane są specjalnymi plombami, których zdjęcie wiąże się z użytkowaniem towaru wykraczającym poza zwykły zarząd. i obniżką ceny.

§5.9. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy - w przypadku tych jednak konieczny jest protokół szkody spisany w obecności kuriera, jestt on podstawą uznania reklamacji (§4.4). Kupujący winien jest odesłać wadliwy towar na adres GMM Deco Mariusz Pepliński, Aleja Brzozowa 11, 89-600 Chojnice.

§5.10. Towary niewłaściwie użytkowane i uszkodzone z winy klienta nie podlegają reklamacji. Do takich czynności należy między innymi wystawianie produktów zakupionych w Sklepie na czynniki atmosferyczne (zbyt wysoka temperatura, deszcz, śnieg), nieostrożność (np. stłuczenie ceramiki z własnej winy). 

§5.10. Kupujący może składać Sklepowi reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@houseandco.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

 

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

 

• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

 

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

•potwierdzenie zamówienia (potwierdzenie papierowe/paragon/maile potwierdzające/korespondencja) - bez paragonu/potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej bądź papierowej reklamacja nie będzie uznawana.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sklep House & Co. rozpoznaje reklamację w terminie 2 tygodni (tj. 14 dni) od dnia  jej otrzymania we właściwej postaci. Odpowiedź na złożoną procedurę reklamacji przesyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail lub na adres poczty tradycyjnej.

6. Dane osobowe

§6.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

§6.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

7. Postanowienia końcowe

§7.1. Adres sklepu GMM Deco Mariusz Pepliński Aleja Brzozowa 11, 89-600 Chojnice jest jednocześnie jego adresem korespondencyjnym.

§7.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

§7.3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej – powitania, banery, slider.

§7.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

 

REGULAMIN KONTA W SKLEPIE HOUSE & CO.

 

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy House & Co.  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://houseandco.pl/
Sprzedawca - GMM Deco Mariusz Pepliński  z siedzibą pod adresem Aleja Brzozowa 11, 89-600 Chojnice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 10316666, NIP 5551092213, nr REGON 524842070. 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Aleja Brzozowa 11, 89-600 Chojnice
 2. Adres e-mail: sklep@houseandco.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@houseandco.pl , czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@houseandco.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@houseandco.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

REGULAMIN NEWSLETTERA W SKLEPIE HOUSE&CO.

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 

Sklep – sklep internetowy House & Co. prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://houseandco.pl/

Sprzedawca - GMM Deco Mariusz Pepliński  z siedzibą pod adresem Aleja Brzozowa 11, 89-600 Chojnice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 10316666, NIP 5551092213, nr REGON 524842070. 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@houseandco.pl
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@houseandco.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@houseandco.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl